Opslagstavle

for

Bartholine Jørgensens Minde

 

Bestyrelsesmødet den 12.1.2015.

Læs referatet fra bestyrelsesmødet her

17. januar 2015

Fællesforsikringen.

114 af vore 160 haver er nu tilsluttet fællesforsikringen.

Du kan til enhver tid tilmelde dig ved henvendelse til kasserer Jørgen Pedersen, tlf. 98169436/22839436. Dermed undgår du også hvert år at skulle fremvise forsikringskvittering for bestyrelsen. Se i øvrigt vilkårene under ”Forsikring” her på hjemmesiden.

Præmien, som for 2015 er kr. 888,00, opkræves via nets pr. 1/2.

9. januar 2015

Indbrud.

Der er på det seneste meldt om flere indbrud i vores haveforening, - heraf endog ét, hvor haveejeren overraskede 3 overnattende østeuropæere ...!

Bestyrelsen skal derfor opfordre alle til jævnligt at tilse deres huse. Vi modtager gerne information, hvis flere tilfælde måtte forekomme.

12. december 2014

Vedligeholdelsespligt hele året. Overnatning efter 1. oktober.

På given foranledning skal indskærpes, at vedligeholdelsespligten er gældende hele året og ikke kun i den periode, hvor der gennemføres havesyn. Der ser flere steder meget grønt ud i hække og på stier.

Ligeledes skal indskærpes, at ophold i haverne efter 1. oktober ikke er tilladt i tidsrummet kl. 21-06, jfr. Aalborg Kommunes almindelige Bestemmelser for Kolonihaver.

15. oktober 2014

Havesyn, august 2014.

Bestyrelsen gennemførte havesyn mandag den 8/9 2014, - og kunne glæde sig over, at det også denne gang så rigtigt godt ud langt de fleste steder, - selvom det periodevist var vanskeligt at se ret meget, grundet styrtregnen ...

Denne gang var det også tid til at se, om der var klippet hæk, og også det var lykkedes for langt de fleste.

Denne måneds havesyn var det sidste for i år. Bestyrelsen vil gerne takke for de mange hyggelige samtaler, vi har haft under vore vandringer rundt i haverne. Vi håber, at alle får det bedste ud af det sidste af denne sæson. 

10. september 2014

GPS-koordinater i tilfælde af uheld.

Skulle uheldet være ude, og du har brug for at ringe efter hjælp, kan det være et problem, at haveforeningen ikke har en postadresse.

I stedet kan følgende GPS-koordinater for HOVEDINDGANGEN v/Annebergvej oplyses:         57º3’5” N 9º53’22” Ø.
Alternativt kan man på sin smartphone/tablet installere Danmarks officielle 112 app. Du kan læse mere herom på www.112app.dk, - denne app sender din mobiltelefons GPS-koordinater afsted, hvis du bruger app'en til at kontakte alarmcentralen.

15. august 2014

Bestyrelsen.

Lene Duhn Andersen er udtrådt af bestyrelsen. I stedet er indtrådt 1. suppleant Tove Larsen, have 78. - Bestyrelsen består herefter af følgende:

Flemming Bech, formand

Jørgen Pedersen, kasserer/sekretær/webmaster

Lucie Petersen, næstformand

Helen Mortensen

Tove Larsen.

Bestyrelsens arbejdsdeling og kontaktadresser kan ses i hovedmenuen under punktet "Bestyrelsen".

12. august 2014

Spildevandsudledning, Kommunens Nyhedsbrev juni 2014.

Aalborg Kommune understreger i sit nyhedsbrev af juni 2014, at en eventuel kommende kloakering ikke automatisk medfører tilladelse til helårsbeboelse, da dette vil være i strid med kolonihaveloven og dens intentioner.

Se nyhedsbrevet på http://www.aalborg.dk/media/1394355/nyhedsbrev-juni-2014.pdf

25. juni 2014

Fjernelse af hvepseboer.

Kjeld Svendsen, have 52, meddeler, at han gerne er haveforeningens medlemmer behjælpelig med fjernelse af hvepseboer. Kontakt på telefon 50528867.

24. juni 2014

Guide ud i byggeansøgninger for kolonihaver

Bestyrelsen har opdateret byggeansøgningsguiden mht. placering af kompostbeholdere og højbede. Se hele guiden her

12. juni 2014

Orientering om samletank, brev fra Aalborg Kommune.

Aalborg Kommunes stadsgartner anbefaler ved brev af 5/3 2014 alle kolonihaveejere at afvente de nye retningslinjer om spildevandsudledning og ikke tage skridt til etablering af nye samletanke.

Samtidig gøres opmærksom på, at man, såfremt man mod denne anbefaling vælger at etablere en samletank, skal acceptere, at man senere kan blive pålagt en anden løsning. Brevet kan i sin fulde ordlyd ses her

Vi erindrer desuden om Kommunens hjemmeside, med seneste nyhedsbrev af februar 2014, se nedenfor under den 15/11 2013.

13. marts 2014

Overdragelsesguide.
Bestyrelsen har opdateret overdragelsesguide for køb/salg af kolonihaver i Bartholine Jørgensens Minde. Se hele guiden her

Bestillingsblanket til tingbogsattest finder du her

13. marts 2014

Molok, udsættelse.

Til generalforsamlingen den 19/2 2014 forelå bestyrelsens indstilling om etablering af en molok.

Placeringen skulle ske på et fra have 121F - mod en kontant godtgørelse - afgivet areal på 16 m2. I aftalen med pågældende haveejer var desuden indeholdt reservation af et areal på 8 m2 til senere anvendelse, såfremt der fra kommunen skulle komme ultimativt krav om opstilling af et kildesorte-ringsanlæg.

Generalforsamlingen godkendte projektet med ændringsforslag om, at der - udover molokken - straks skulle ske opstilling af et kildesorteringsanlæg med 3 kuber på de omtalte 8 m2.

Forelagt dette har haveejeren den 2/3 2014 valgt at annullere den indgåede aftale.

Bestyrelsen har derfor måttet udsætte etableringen af den planlagte molok, indtil anden mulighed foreligger.

I stedet vil den eksisterende dagrenovationsordning fortsætte uændret i perioden 1/4-30/9 2014.

3. marts 2014

Generalforsamling 2014.

Onsdag den 19. februar 2014 afholdtes ordinær generalforsamling. Læs referatet her

23. februar 2014

Spildevand i kolonihaver.

Som tidligere meddelt har Aalborg Kommune besluttet, at spildevandsforholdene i kommunens kolonihaver skal registreres ved selvsyn af én af kommunens ansatte, som vil komme rundt til samtlige haveforeninger og havehuse i løbet af de næste sæsoner. For vort vedkommende vil registreringen ske i september 2014. Tilsynet vil blive varslet minimum 14 dage forinden.

Kommunen har på sin hjemmeside www.aalborgkommune.dk oprettet en speciel side herom. Her kan der, bl.a. via nyhedsbreve, indhentes yderligere oplysning. Siden findes med søgefeltet i hjemmesidens øverste højre hjørne. Søg på "Spildevand i kolonihaver".

15. november 2013

Kørsel på foreningens veje.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at højst tilladte hastighed på vejene er 15 km/t. Desværre er det observeret, at hastigheden på vejene i foreningen ofte er for høj, og der opfordres derfor til at sænke farten.

23. august 2013

Brev fra Kolonihaveforbundets Nordjyske Kreds:

"Det henstilles kraftigt til bestyrelserne, at man gør sine havelejere opmærksom på, at der ikke må annonceres om sanitære forhold, når en have skal sælges."

13. juni 2013

Havelåger, legehuse, overdækkede arealer.

Foranlediget af det seneste havesyn skal påpeges, at havelåger iht. vedtægternes § 17.16 ikke må flyttes eller ændres uden bestyrelsens godkendelse. Den gældende regel om maks. bredde på 165 cm vil (med generalforsamlingens forventede godkendelse) blive indføjet i  "Interne ordensbestemmelser" ved næste ajourføring af vedtægterne.

Da legehuse og overdækkede arealer indgår i beregningen af den maksimale bebyggelse på 50 m2, kræver etablering heraf bestyrelsens godkendelse.

15. maj 2013

Udendørs åben ild ikke tilladt.

På given foranledning skal her citeres fra pkt. 14 i Aalborg Kommunes Almindelige bestemmelser for kolonihaver: "Udendørs er åben ild ikke tilladt under nogen form. Herfra er dog undtaget flytbare grill."

Dette tilsidesætter § 17.9 i foreningens vedtægter, som er af ældre dato, - og som naturligvis korrigeres herfor ved næste ajourføring.

4. maj 2013

Vedlige- og renholdelsesguide.

På baggrund af erfaringer fra årets to havesyn har bestyrelsen - som en service for medlemmerne - udarbejdet en vedlige- og renholdelsesguide for foreningens kolonihaver. Se hele guiden her   

14. juni 2012

Ingen dispensation fra havesyn

Af praktiske årsager kan der - jfr. tidligere bestyrelsesbeslutning - ikke dispenseres fra de givne frister for havevedligeholdelse mm. Nødlidende medlemmer må derfor - i tilfælde af ferie, sygdom o.a. - henvises til at lade arbejdet udføre ved fremmed hjælp.

3. maj 2012

Vigtigt omkring brug af skraldespande på Annebergvej
Vi har desværre observeret, at containerne på Annebergvej er overfyldte og står ulåste hen.

Derfor beder vi alle rette sig efter følgende:
• Containerne er kun til køkkenaffald genereret i Bartholine    Jørgensens Minde
• Affald skal samles i tillukkede poser

• Containerne må IKKE efterlades ulåste eller åbne
• Der må IKKE stille affald ved siden af containerne
• Der må IKKE smides andet affald end køkkenaffald i containerne

9. august 2011

Ny udgave af "Almindelige bestemmelser for kolonihaver"

Aalborg Kommune har lavet en ny udgave af "Almindelige bestemmelser for kolonihaver" der trådte i kraft den 1. april 2011 til afløsning af ”Almindelige bestemmelser for kolonihaver” af 1. maj 2007. Se den her.

1. april 2011

 

Haveselskabet Bartholine Jørgensens Minde • © 2010  

www.bartholine.dk