Opslagstavle

Bartholine Jørgensens Minde

 

Opslagstavle

Aalborg kommunes almindelige bestemmelser 2016, fejl i den nyligt udsendte folder.

Aalborg kommune meddeler den 19/5 2016, at ordet "udhuse" skal slettes under pkt. 4, 1 b., som

dermed får følgende ordlyd: "1b. Udover de i pkt. a. nævnte boligarealer, må der i forbindelse med

hovedhus opføres åbne terrasser, tagudhæng over 50 cm på i alt 30 m2."

Hvis man vil have et udhus i forbindelse med sin beboelse, skal det dermed være indeholdt i de 50

m2.

Se revideret udgave af Almindelige bestemmelser for kolonihaver 2016 her. - 20. maj 2016.

 

Vurderingsudvalget, elstikledning.

I fortsættelse af nedenstående har vurderingsudvalget indført særlig proces for vurdering af elstikledning.

Se herom her på hjemmesiden, under menupunkt VURDERING AF HAVER. - 19. maj 2016.

 

Vurdering elstikledning, Kolonihaveforbundets afgørelse.

Så kom endelig svaret fra Kolonihaveforbundet, - og det faldt, som forventet, ud til haveforeningens fordel ..!

Kolonihaveforbundet meddeler følgende: "Kolonihaveforbundets vurderingsregler/vurderingssystem er baseret

på, at man skal vurdere en stikledning, som jo har en vis værdi og som på et tidspunkt, hvor den er etableret,

er blevet betalt. -- Når der under stikledninger står (Dokumenteret dagspris), så er det den dagspris, man på

nuværende tidspunkt får ved at kontakte en autoriseret elinstallatør".

Dette er helt i tråd med bestyrelsens opfattelse: At en eksisterende elstikledning ved enhver vurdering skal

værdiansættes, uanset hvornår og af hvem, den er betalt.

Desværre har Nordjysk Kreds undervejs udmeldt en anden fortolkning, som vort vurderingsudval har følt sig

forpligtet til at følge.

Vurderingsudvalget har imidlertid taget forbundets fortolkning til efterrretning og samarbejder nu med have-

foreningens bestyrelse om at rette op på følgeskaderne af de skete fejlvurderinger, herunder udsendelse af erstatningsvurderinger for haver, som endnu ikke er solgt og afklaring af forventede klager fra dem, der har

solgt til for lave vurderingspriser (uden elstikledning).

Bestyrelsen har igen for Kolonihaveforbundet påklaget Nordjysk Kreds' misrøgt af dens hverv. - 18. maj 2016.

 

Vurdering, elstikledning, jfr. nedenfor den 9/5 2016.

Nordjyske Kreds' ankeudvalg har - som det desværre kunne forventes - dd. afvist bestyrelsens anke for en

konkret have mht. vurderingsudvalgets manglende medtagelse i vurdering af elstikledning. - Bestyrelsen

opfatter fortsat kredsens/vurderingsudvalgets fortolkning som forkert og til skade for medlemmerne, og har

eftersendt denne afgørelse til Kolonihaveforbundet i fortsættelse af de allerede indsendte påklager i denne sag.

Bestyrelsen har desuden rykket forbundets formand, næstformand og direktør for svar på dens forespørgsel

mht. fortolkning i sagen, indsendt for 3 uger siden. - 17. maj 2016.

 

Bestyrelsesmødet den 9/5 2016. Læs referatet af bestyrelsesmødet her. - 13. maj 2016.

 

Havesyn maj, ændret opkrævningsform for gebyrer.

Bestyrelsen gennemførte havesyn mandag den 9. maj, og måtte desværre påligne hele 13 haver det

obligatoriske gebyr på kr. 300 for utilstrækkelig vedligehold.

Disse og andre gebyrer har hidtil været opkrævet via A-brevpost, pga. det vedlagte indbetalingskort.

Fremtidigt vil denne udmelding/opkrævning udelukkende ske via email.

Dels fordi vi har opfattelsen af, at flertallet overfører via netbank uden brug af indbetalingskortet, dels for at

spare portoudgift, og dels fordi den eksisterende A-brevpost som bekendt nu afskaffes iht. den nye postlov.

Medlemmer uden mailadresse vil fortsat modtage opkrævningen som brevpost, vedlagt indbetalingskort. - 10.

maj 2016.

 

Vurdering, elstikledning.

Bestyrelsen har for Kolonihaveforbundet rejst spørgsmål om vurderingsudvalgets håndtering af elstiklednings-

vurdering og har herunder anket en konkret havevurdering til Nordjysk Kreds. Begrundelsen er udvalgets

manglende vurdering, hvis udgiften til eksisterende elstikledning ikke har kunnet dokumenteres af havelejer,

eksempelvis fordi den er afholdt af en tidligere lejer.

Vurderingsudvalget oplyser, at man vurderer efter følgende skriftlige udmelding fra Nordjysk Kreds, bekræftet

skriftligt derfra dags dato:"Det er korrekt, at der skal foreligge dokumenteret udgift til elstikledning. Den doku-

menterede udgift, der er skrevet i foregående vurderinger, kan vurderes til dagspris. Såfremt der ikke har væ-

ret en udgift for sælger til elstikledning, kan den ikke medtages i vurdering for at undgå kapitalvinding ved salg

af en kolonihave."

Da omtalte udgift til elstikledning ikke har været "skrevet" særskilt i vurderinger før 1/1 2015 , men derimod

har været indeholdt i totalvurderingen for el, finder bestyrelsen Kredsens regefortolkning såvel ulogisk som

uretfærdig, og afventer nærmere retningslinier fra hovedforbundet, til forhåbentlig større gavn for foreningens

medlemmer. - 9. maj 2016.

 

Nyt bestyrelsesmedlem.

Anita Rasmussen er udtrådt af haveforeningens bestyrelse. - I stedet er indtrådt suppleant Lars Søgaard De-

genkolv, have 77. - 2. maj 2016.

 

Nye regler om interne hegn.

Interne hegn skal være placeret min. 1 m fra skel og må ikke overstige højden på fælleshegn. - Bestyrelsen

har valgt indtil videre at definere interne hegn primært som hegn parallelt med skelhæk, og ikke omkring ter-

rasser o.lign. - 22. april 2016.

 

Ændrede bygningsmæssige regler, - udvidelse af 50 m2 grænsen.

De tidligere regler om maks. bebyggelse på 50 m2 + drivhus 10 m2 er nu udvidet til i alt 80 m2, med visse

fordelingsregler, som er indarbejdet i menupunktet BYGGERI på nærværende hjemmeside.

Ændringen tjener primært til at lovliggøre byggeri, der i dag er for stort, - og naturligvis nybyggere på "bar"

grund. For størstedelen af medlemmerne, hvis huse ligger for tæt på skel og dermed ikke må ombygges, vil

den være af mindre betydning. - 22. april 2016.

 

Ændrede regler for ophold i haven, - sæsonen forlænget med en måned.

Overnatning i kolonihaverne er nu tilladt helt frem til den 31/10, - mod før den 30/9.

I perioden 1/11-31/3 er det fortsat ikke tilladt at opholde sig i kolonihavehuset kl. 21,00-06,00. - 22. april 2016.

 

Nye "Almindelige bestemmelser" fra Aalborg kommune.

Aalborg kommune har udsendt nye, tilrettede "Almindelige bestemmelser for kolonihaver", med virkning fra

1/4 2016. Bestemmelserne vil blive uddelt til alle medlemmer, primært med håndkraft, for at spare portoudgift.

Nærværende hjemmeside er opdateret, se eksempelvis de nye bestemmelser under VEDTÆGTER, nederst på

siden, og desuden ovenfor om væsentlige følgeændringer. - 22. april 2016.

 

Nyttige Oplysninger 2016, rettelse til udsendte.

Datoer til kalenderen: Vandet lukkes lørdag den 29. oktober (ikke den 28.) - 19. februar 2016.

 

Generalforsamlingen den 10/2 2016.

Læs referat af generalforsamlingen samt årsberetningen under menupunktet Generalforsamling. - 11. februar 2016.

 

Udlån/fremleje/folkeregisteradresse.

Kolonihaveforbundet har pr. 1/1 2016 indført nye standardlejevilkår, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

*Medlemskabet og lejeretten er personlig, og derfor kan haven under ingen omstændigheder lejes ud.

*Udlån af haven kræver bestyrelsens godkendelse, medmindre der er tale om meget kortvarigt udlån.

Desuden meddeler Aalborg kommune os dd. følgende:

*Der må under ingen omstændigheder være personer i haveforeningen med folkeregisteradresse i Bartholine Jørgensens Minde, hverken havelejere eller lånere.

*Derimod er der naturligvis ingen begrænsninger mht. til flytning af postadresse i sommerhalvåret for hverken havelejere eller eventuelle lånere. - 3. februar 2016.

 

Vurderingsregler, ændringer fra Kolonihaveforbundet.

Pr. 1. januar 2016 ændres vurderingsreglerne således:

*Vurderingsrapporten gælder i 12 måneder, uanset hvornår den er udarbejdet (før gjaldt den kun kalenderåret ud). Men kun for vurderinger foretaget efter den 1. januar 2016.

*Løsøret må maks. udgøre 20% af totalvurderingen, og maks. kr. 65.000. (før 25%, uden beløbsgrænse). - 18. december 2015.

 

Parkering på Ingridsvej.

Nogle af foreningens medlemmer, med supplerende indgang til deres haver fra Annebergstien, benytter lejlighedsvis Ingridsvej til lovlig parkering af deres biler. - Dette er tilsyneladende faldet en derværende beboer for brystet, idet han, med verbale overfald med trusler om hærværk på de pågældendes biler, har søgt at tvinge dem væk fra at parkere foran hans adresse. - Foreningen har i dag anmeldt den pågældende til politiet for ulovlige trusler og chikaneri, og ordensmagten har efterfølgende rettet telefonisk henvendelse til ham, med henstilling om fremtidig at udvise lovlig og tilbørlig adfærd. - Bestyrelsen følger opmærksomt udviklingen og vil foretage fornyet politianmeldelse, såfremt chikanerierne skulle fortsætte. - Dette meddeles skriftligt den pågældende. - 5. august 2015.

 

Definition af "tilbygning" contra "ombygning"

Med opfattelsen af, at en tilbygning til et eksisterende kolonihavehus er at sidestille med en ny- eller ombygning, har bestyrelsen, med henvisning til "Aalborg kommunes almindelige bestemmelser", ikke ment at kunne imødekomme ansøgninger om tilbygning til kolonihavehuse, der ligger nærmere skel end 2,5 meter. Dette er af et medlem blevet påklaget til Aalborg kommune, som, foranlediget heraf, den 13. april 2015 skriftligt har meddelt følgende til alle dens haveforeninger:

"Vi betragter en ny- eller ombygning som en ændring af den eksisterende konstruktion på bygningen, hvilket vil sige en ændring af af husets m2, højde eller afstand til skel. Eksisterende bebyggelse, der ikke opfylder kravet til skel, kan ikke ombygges. Udskiftning af en tagplade, vindue, dør eller sidepaneler på huset betragter vi som en renovering/vedligeholdelse af huset."

Bestyrelsen vil derfor fortsætte sin hidtil anvendte praksis. - 24. april 2015

 

Dispensation fra lovliggørelse før vurdering/salg

Med relation til nedenstående, den 3. marts 2015, har Kolonihaveforbundet, Nordjysk Kreds, den 10. april 2015 tilskrevet haveforeningerne således:

"Park & Natur (Aalborg Kommune, red.) er i gang med at udarbejde retningslinier for dispensation for bebyggelse, der ikke opfylder "Almindelige bestemmelser for kolonihaver" ved salg.

Dette vil tage nogen tid, og der er derfor aftalt følgende ved salg af bebyggelse, der i dag ikke opfylder kravene i bestemmelserne:

Haveforeningens bestyrelse skal sikre, at køber er bekendt med, at der ved senere salg kan være sket ændringer i "Amindelige bestemmelser for kolonihaver", der kræver dispensation eller lovliggørelse før salg." - 13. april 2015

 

Tingbogsattester

"Kolonihaveforbundet skal kraftigt opfordre til, at det undersøges, om der er registreret noget i tingbogen", jfr. side 30 i seneste nummer (1/2015) af Havebladet.

Nærmere forklaret ved, at sælger forinden overdragelsen af et kolonihavehus bør dokumentere, ved en tingngbogsattest, at der ikke er tinglyst nogen adkomst på huset, evt. i form af et lån, som køber i givet fald kunne forlanges at skulle indfri. - Man vil her erindre seneste generalforsamling, hvor nogle medlemmer kritiserede bestyrelsens generelle krav om, at sælgere (for egen regning) skal indhente en sådan tingbogsattest før enhver overdragelse. - 3. marts 2015

 

OBS! Nye regler for vurdering/overdragelse af kolonihaver

Kolonihaveforbundet har med virkning fra 1/1 2015 indført nye regler for vurdering/overdragelse af haver. Fremtidig skal en have lovliggøres af haveejeren før vurdering, enten i form af en dispensation eller ved nedrivning af eventuelt ulovlige bygninger, dvs. primært hvis 50 m2 kvoten er overskredet eller bygninger står mindre end 2,5 m fra skel. - Se mere herom under menupunktet VURDERING AF HAVER her på hjemmesiden. - 3. marts 2015

Spildevandsudledning/samletanke, breve fra Aalborg Kommune

Aalborg Kommunes stadsgartner anbefaler ved brev af 5/3 2014 alle kolonihaveejere at afvente de nye retningslinier om spildevandsudledning og ikke tage skridt til etablering af nye samletanke. Samtidig gøres opmærksom på, at man, såfremt man mod denne anbefaling vælger at etablere en samletank, skal acceptere, at man senere kan blive pålagt en anden løsning.

I nyhedsbrev af juni 2014 understreges, at en eventuel kommende kloakering ikke automatisk medfører tilladelse til helårsbeboelse.

I nyhedsbrev af februar 2015 meddeles, at individuelle samletanke af praktiske årsager ikke betragtes som en kommende velegnet løsning i bred forstand.

Nyhedsbrevene kan i deres fulde udstrækning findes via menupunktet AALBORG KOMMUNE her på hjemmesiden. - 26. februar 2015

 

Fællesforsikringen

125 af vore 160 haver er nu tilsluttet fællesforsikringen.

Du kan til enhver tid tilmelde dig ved henvendelse til kasserer Jørgen Pedersen, tlf. 98169436/22839436. Dermed undgår du også hvert år at skulle fremvise forsikringskvittering for bestyrelsen. Se i øvrigt vilkårene under ”Forsikring” her på hjemmesiden.

Præmien, som for 2016 er kr. 937,00, opkræves via nets pr. 1/2. - 25. februar 2015

 

Vedligeholdelsespligt hele året.

På given foranledning skal indskærpes, at vedligeholdelsespligten er gældende hele året og ikke kun i den periode, hvor der gennemføres havesyn. - 15. oktober 2014

 

GPS-koordinater i tilfælde af uheld.

Skulle uheldet være ude, og du har brug for at ringe efter hjælp, kan det være et problem, at haveforeningen ikke har en postadresse.

I stedet kan følgende GPS-koordinater for HOVEDINDGANGEN v/Annebergvej oplyses:

57º3’5” N 9º53’22” Ø.

Alternativt kan man på sin smartphone/tablet installere Danmarks officielle 112 app. Du kan læse mere herom på www.112app.dk, - denne app sender din mobiltelefons GPS-koordinater afsted, hvis du bruger app'en til at kontakte alarmcentralen. - 15. august 2014

 

Fjernelse af hvepseboer.

Kjeld Svendsen, have 52, meddeler, at han gerne er haveforeningens medlemmer behjælpelig med fjernelse af hvepseboer. Kontakt på telefon 50528867. - 24. juni 2014

 

Kørsel på foreningens veje.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at højst tilladte hastighed på vejene er 15 km/t. Desværre er det observeret, at hastigheden på vejene i foreningen ofte er for høj, og der opfordres derfor til at sænke farten. - 23. august 2013

 

Brev fra Kolonihaveforbundets Nordjyske Kreds:

"Det henstilles kraftigt til bestyrelserne, at man gør sine havelejere opmærksom på, at der ikke må annonceres om sanitære forhold, når en have skal sælges." - 13. juni 2013

 

Ingen dispensation fra havesyn

Af praktiske årsager kan der - jfr. tidligere bestyrelsesbeslutning - ikke dispenseres fra de givne frister for havevedligeholdelse mm. Nødlidende medlemmer må derfor - i tilfælde af ferie, sygdom o.a. - henvises til at lade arbejdet udføre ved fremmed hjælp. - 3. maj 2013

 

Vigtigt om brug af skraldespande ved Annebergvej

Det er desværre observeret, at containerne ved Annebergvej til tider er overfyldte og står ulåste hen.

Derfor bedes alle rette sig efter følgende:

• Containerne er kun til køkkenaffald genereret i Bartholine Jørgensens Minde

• Affald skal samles i tillukkede poser

• Containerne må IKKE efterlades ulåste eller åbne

• Der må IKKE stilles affald ved siden af containerne

• Der må IKKE smides andet affald end køkkenaffald i containerne. - 9. august 2011

Haveselskabet Bartholine Jørgensens Minde • © 2015 • Skriv til Webmaster: webmaster@bartholine.dk