Opslagstavle

Bartholine Jørgensens Minde

 

Opslagstavle

Vurderingsudvalget, - suppleantposter.

Haveforeningen søger kandidater til suppleantposter til vurderingsudvalget.

På generalforsamlingen i 2017 skal vælges 2 suppleanter til vurderingsudvalget for en 1 års periode.

Havelejere, der er interesseret i at indgå i haveforeningens vurderingsteam, er velkomne til at kontakte

vurderingsformand Kaj John Johansen på telefon 2860 9383 for nærmere oplysninger.

Det vil være en absolut fordel med byggefaglig baggrund/kendskab/interesse, - ligesom kendskab til edb

vil være ønskeligt. - 27. november 2016.

 

Bestyrelsesmødet den 14. november. - Læs referat af bestyrelsesmødet her. - 16. november 2016.

 

Kommunikation til/fra bestyrelsen. - Bestyrelsen skal på given foranledning gøre opmærksom på,

  • at den iht. foreningens vedtægter tegnes af dens formand og kasserer i fællesskab,
  • at foreningens officielle email adresse er bartholine@live.dk, og
  • at kun forslag og øvrige henvendelser hertil kan forventes behandlet af bestyrelsen.

- 16. november 2016.

 

Hækhøjde mod sti, målemetode.

På given foranledning skal oplyses,

  • at hækhøjden mod sti måles fra 1. hjulspor, og
  • at hækhøjden mod sti intetsteds (bortset fra eventuel portal) må overstige de tilladte 1,65 meter.

Bestyrelsen vil ved næstkommende havesyn (september) foretage fornyet kontrol af hækhøjden. - 28. august

2016.

 

Havesyn, juli, OBS!

Som tidligere meddelt ved skriftligt udsendt advis i februar, vil der ved havesynet i juli måned speciet blive ef-

terset,

  • at hækkene mod vejen ikke overstiger den tilladte højde på 165 cm, målt fra første hjulspor,
  • at der ikke findes andet, end tjørn og naur i hækkene,
  • at der ikke hænger grene ud over hækkene ved vej, og
  • at der ikke er huller i vejen.

- 18. juni 2016.

 

Aalborg kommunes almindelige bestemmelser 2016, fejl i den nyligt udsendte folder.

Aalborg kommune meddeler den 19/5 2016, at ordet "udhuse" skal slettes under pkt. 4, 1 b., som

dermed får følgende ordlyd: "1b. Udover de i pkt. a. nævnte boligarealer, må der i forbindelse med

hovedhus opføres åbne terrasser, tagudhæng over 50 cm på i alt 30 m2."

Hvis man vil have et udhus i forbindelse med sin beboelse, skal det dermed være indeholdt i de 50

m2.

Se revideret udgave af Almindelige bestemmelser for kolonihaver 2016 her. - 20. maj 2016.

 

Vurderingsudvalget, elstikledning.

Vurderingsudvalget har indført særlig proces for vurdering af elstikledning.

Se herom her på hjemmesiden, under menupunkt VURDERING AF HAVER. - 19. maj 2016.

 

Ændret opkrævningsform for gebyrer.

De af haveforeningen opkrævede gebyrer af forskellig art har hidtil været opkrævet via A-brevpost, pga. det

vedlagte indbetalingskort.

Fremtidig vil denne udmelding/opkrævning udelukkende ske via email.

Dels fordi vi har opfattelsen af, at flertallet overfører via netbank uden brug af indbetalingskortet, dels for at

spare portoudgift, og dels fordi den eksisterende A-brevpost som bekendt nu afskaffes iht. den nye postlov.

Medlemmer uden mailadresse vil fortsat modtage opkrævningen som brevpost, vedlagt indbetalingskort.

Opkrævning af haveleje samt fællesforsikringspræmie sker fortsat via nets. - 10. maj 2016.

 

Nye regler om interne hegn.

Interne hegn skal være placeret min. 1 m fra skel og må ikke overstige højden på fælleshegn. - Bestyrelsen

har valgt indtil videre at definere interne hegn primært som hegn parallelt med skelhæk, og ikke omkring ter-

rasser o.lign. - 22. april 2016.

 

Ændrede bygningsmæssige regler, - udvidelse af 50 m2 grænsen.

De tidligere regler om maks. bebyggelse på 50 m2 + drivhus 10 m2 er nu udvidet til i alt 80 m2, med visse

fordelingsregler, som er indarbejdet i menupunktet BYGGERI på nærværende hjemmeside.

Ændringen tjener primært til at lovliggøre byggeri, der i dag er for stort, - og naturligvis nybyggere på "bar"

grund. For størstedelen af medlemmerne, - dem, hvis huse ligger for tæt på skel og dermed ikke må ombygges,

vil den være af mindre betydning. - 22. april 2016.

 

Ændrede regler for ophold i haven, - sæsonen forlænget med en måned.

Overnatning i kolonihaverne er nu tilladt helt frem til den 31/10, - mod før den 30/9.

I perioden 1/11-31/3 er det fortsat ikke tilladt at opholde sig i kolonihavehuset kl. 21,00-06,00. - 22. april 2016.

 

Nyttige Oplysninger 2016, rettelse til udsendte.

Datoer til kalenderen: Vandet lukkes lørdag den 29. oktober (ikke den 28.) - 19. februar 2016.

 

Udlån/fremleje/folkeregisteradresse.

Kolonihaveforbundet har pr. 1/1 2016 indført nye standardlejevilkår, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

*Medlemskabet og lejeretten er personlig, og derfor kan haven under ingen omstændigheder lejes ud.

*Udlån af haven kræver bestyrelsens godkendelse, medmindre der er tale om meget kortvarigt udlån.

Desuden meddeler Aalborg kommune os dd. følgende:

*Der må under ingen omstændigheder være personer i haveforeningen med folkeregisteradresse i Bartholine Jørgensens Minde, hverken havelejere eller lånere.

*Derimod er der naturligvis ingen begrænsninger mht. til flytning af postadresse i sommerhalvåret for hverken havelejere eller eventuelle lånere. - 3. februar 2016.

 

Vurderingsregler, ændringer fra Kolonihaveforbundet.

Pr. 1. januar 2016 ændres vurderingsreglerne således:

*Vurderingsrapporten gælder i 12 måneder, uanset hvornår den er udarbejdet (før gjaldt den kun kalenderåret ud). Men kun for vurderinger foretaget efter den 1. januar 2016.

*Løsøret må maks. udgøre 20% af totalvurderingen, og maks. kr. 65.000. (før 25%, uden beløbsgrænse). - 18. december 2015.

 

Parkering på Ingridsvej.

Nogle af foreningens medlemmer, med supplerende indgang til deres haver fra Annebergstien, benytter lejlighedsvis Ingridsvej til lovlig parkering af deres biler. - Dette er tilsyneladende faldet en derværende beboer for brystet, idet han, med verbale overfald med trusler om hærværk på de pågældendes biler, har søgt at tvinge dem væk fra at parkere foran hans adresse. - Foreningen har i dag anmeldt den pågældende til politiet for ulovlige trusler og chikaneri, og ordensmagten har efterfølgende rettet telefonisk henvendelse til ham, med henstilling om fremtidig at udvise lovlig og tilbørlig adfærd. - Bestyrelsen følger opmærksomt udviklingen og vil foretage fornyet politianmeldelse, såfremt chikanerierne skulle fortsætte. - Dette meddeles skriftligt den pågældende. - 5. august 2015.

 

Definition af "tilbygning" contra "ombygning"

Med opfattelsen af, at en tilbygning til et eksisterende kolonihavehus er at sidestille med en ny- eller ombygning, har bestyrelsen, med henvisning til "Aalborg kommunes almindelige bestemmelser", ikke ment at kunne imødekomme ansøgninger om tilbygning til kolonihavehuse, der ligger nærmere skel end 2,5 meter. Dette er af et medlem blevet påklaget til Aalborg kommune, som, foranlediget heraf, den 13. april 2015 skriftligt har meddelt følgende til alle dens haveforeninger:

"Vi betragter en ny- eller ombygning som en ændring af den eksisterende konstruktion på bygningen, hvilket vil sige en ændring af af husets m2, højde eller afstand til skel. Eksisterende bebyggelse, der ikke opfylder kravet til skel, kan ikke ombygges. Udskiftning af en tagplade, vindue, dør eller sidepaneler på huset betragter vi som en renovering/vedligeholdelse af huset."

Bestyrelsen vil derfor fortsætte sin hidtil anvendte praksis. - 24. april 2015

 

Dispensation fra lovliggørelse før vurdering/salg

Med relation til nedenstående, den 3. marts 2015, har Kolonihaveforbundet, Nordjysk Kreds, den 10. april 2015 tilskrevet haveforeningerne således:

"Park & Natur (Aalborg Kommune, red.) er i gang med at udarbejde retningslinier for dispensation for bebyggelse, der ikke opfylder "Almindelige bestemmelser for kolonihaver" ved salg.

Dette vil tage nogen tid, og der er derfor aftalt følgende ved salg af bebyggelse, der i dag ikke opfylder kravene i bestemmelserne:

Haveforeningens bestyrelse skal sikre, at køber er bekendt med, at der ved senere salg kan være sket ændringer i "Amindelige bestemmelser for kolonihaver", der kræver dispensation eller lovliggørelse før salg." - 13. april 2015

 

Tingbogsattester

"Kolonihaveforbundet skal kraftigt opfordre til, at det undersøges, om der er registreret noget i tingbogen", jfr. side 30 i seneste nummer (1/2015) af Havebladet.

Nærmere forklaret ved, at sælger forinden overdragelsen af et kolonihavehus bør dokumentere, ved en tingngbogsattest, at der ikke er tinglyst nogen adkomst på huset, evt. i form af et lån, som køber i givet fald kunne forlanges at skulle indfri. - Man vil her erindre seneste generalforsamling, hvor nogle medlemmer kritiserede bestyrelsens generelle krav om, at sælgere (for egen regning) skal indhente en sådan tingbogsattest før enhver overdragelse. - 3. marts 2015

 

Spildevandsudledning/samletanke, breve fra Aalborg Kommune

Aalborg Kommunes stadsgartner anbefaler ved brev af 5/3 2014 alle kolonihaveejere at afvente de nye retningslinier om spildevandsudledning og ikke tage skridt til etablering af nye samletanke. Samtidig gøres opmærksom på, at man, såfremt man mod denne anbefaling vælger at etablere en samletank, skal acceptere, at man senere kan blive pålagt en anden løsning.

I nyhedsbrev af juni 2014 understreges, at en eventuel kommende kloakering ikke automatisk medfører tilladelse til helårsbeboelse.

I nyhedsbrev af februar 2015 meddeles, at individuelle samletanke af praktiske årsager ikke betragtes som en kommende velegnet løsning i bred forstand.

Nyhedsbrevene kan i deres fulde udstrækning findes via menupunktet AALBORG KOMMUNE her på hjemmesiden. - 26. februar 2015

 

Fællesforsikringen

127af vore 160 haver er nu tilsluttet fællesforsikringen.

Du kan til enhver tid tilmelde dig ved henvendelse til kasserer Jørgen Pedersen, tlf. 98169436/22839436. Dermed undgår du også hvert år at skulle fremvise forsikringskvittering for bestyrelsen. Se i øvrigt vilkårene under ”Forsikring” her på hjemmesiden.

Præmien, som for 2016 er kr. 937,00, opkræves via nets pr. 1/2. - 25. februar 2015

 

Vedligeholdelsespligt hele året.

På given foranledning skal indskærpes, at vedligeholdelsespligten er gældende hele året og ikke kun i den periode, hvor der gennemføres havesyn. - 15. oktober 2014

 

GPS-koordinater i tilfælde af uheld.

Skulle uheldet være ude, og du har brug for at ringe efter hjælp, kan det være et problem, at haveforeningen ikke har en postadresse.

I stedet kan følgende GPS-koordinater for HOVEDINDGANGEN v/Annebergvej oplyses:

57º3’5” N 9º53’22” Ø.

Alternativt kan man på sin smartphone/tablet installere Danmarks officielle 112 app. Du kan læse mere herom på www.112app.dk, - denne app sender din mobiltelefons GPS-koordinater afsted, hvis du bruger app'en til at kontakte alarmcentralen. - 15. august 2014

 

Fjernelse af hvepseboer.

Kjeld Svendsen, have 52, meddeler, at han gerne er haveforeningens medlemmer behjælpelig med fjernelse af hvepseboer. Kontakt på telefon 50528867. - 24. juni 2014

 

Brev fra Kolonihaveforbundets Nordjyske Kreds:

"Det henstilles kraftigt til bestyrelserne, at man gør sine havelejere opmærksom på, at der ikke må annonceres om sanitære forhold, når en have skal sælges." - 13. juni 2013

 

Ingen dispensation fra havesyn

Af praktiske årsager kan der - jfr. tidligere bestyrelsesbeslutning - ikke dispenseres fra de givne frister for havevedligeholdelse mm. Nødlidende medlemmer må derfor - i tilfælde af ferie, sygdom o.a. - henvises til at lade arbejdet udføre ved fremmed hjælp. - 3. maj 2013

 

Vigtigt om brug af skraldespande ved Annebergvej

Det er desværre observeret, at containerne ved Annebergvej til tider er overfyldte og står ulåste hen.

Derfor bedes alle rette sig efter følgende:

• Containerne er kun til køkkenaffald genereret i Bartholine Jørgensens Minde

• Affald skal samles i tillukkede poser

• Containerne må IKKE efterlades ulåste eller åbne

• Der må IKKE stilles affald ved siden af containerne.

- 9. august 2011

Haveselskabet Bartholine Jørgensens Minde • © 2015 • Skriv til Webmaster: webmaster@bartholine.dk