Opslagstavle

Bartholine Jørgensens Minde

 

Opslagstavle

Bestyrelsesmødet den 11/5 2015.

Læs referatet af bestyrelsesmødet her. - 12. maj 2015.

 

Havesyn, - maj.

Bestyrelsen gennemførte havesyn mandag den 11. maj og kunne konstatere, at rigtigt mange havde benyttet det fine vejr til at komme i haven og få fjernet ukrudt.

Langt de fleste haver så fine ud, men desværre måtte der uddeles 11 bøder, og yderligere 9 haver var i farezonen.

Der er generelt mange mælkebøtter i år og bestyrelsen vil opfordre til, at man sørger for, at de gule blomster ikke går i frø og spredes. Med andre ord skal man nipse hovederne af og bortskaffe dem. I plænen kan det klares ved at slå græssset, rive afklippet sammen og køre det væk. - 12. maj 2015.

 

Definition af "tilbygning" contra "ombygning"

Med opfattelsen af, at en tilbygning til et eksisterende kolonihavehus er at sidestille med en ny- eller ombygning, har bestyrelsen, med henvisning til "Aalborg kommunes almindelige bestemmelser", ikke ment at kunne imødekomme ansøgninger om tilbygning til kolonihavehuse, der ligger nærmere skel end 2,5 meter. Dette er af et medlem blevet påklaget til Aalborg kommune, som, foranlediget heraf, den 13. april 2015 skriftligt har meddelt følgende til alle dens haveforeninger:

"Vi betragter en ny- eller ombygning som en ændring af den eksisterende konstruktion på bygningen, hvilket vil sige en ændring af af husets m2, højde eller afstand til skel. Eksisterende bebyggelse, der ikke opfylder kravet til skel, kan ikke ombygges. Udskiftning af en tagplade, vindue, dør eller sidepaneler på huset betragter vi som en renovering/vedligeholdelse af huset."

Bestyrelsen vil derfor fortsætte sin hidtil anvendte praksis. - 24. april 2015

 

Dispensation fra lovliggørelse før vurdering/salg

Med relation til nedenstående, den 3. marts 2015, har Kolonihaveforbundet, Nordjysk Kreds, den 10. april 2015 tilskrevet haveforeningerne således:

"Park & Natur (Aalborg Kommune, red.) er i gang med at udarbejde retningslinier for dispensation for bebyggelse, der ikke opfylder "Almindelige bestemmelser for kolonihaver" ved salg.

Dette vil tage nogen tid, og der er derfor aftalt følgende ved salg af bebyggelse, der i dag ikke opfylder kravene i bestemmelserne:

Haveforeningens bestyrelse skal sikre, at køber er bekendt med, at der ved senere salg kan være sket ændringer i "Amindelige bestemmelser for kolonihaver", der kræver dispensation eller lovliggørelse før salg." - 13. april 2015

 

Bestyrelsesmødet den 8.4.2015

Læs referat fra bestyrelsesmødet her.- 10. april 2015

 

Tingbogsattester

"Kolonihaveforbundet skal kraftigt opfordre til, at det undersøges, om der er registreret noget i tingbogen", jfr. side 30 i seneste nummer (1/2015) af Havebladet.

Nærmere forklaret ved, at sælger forinden overdragelsen af et kolonihavehus bør dokumentere, ved en tingngbogsattest, at der ikke er tinglyst nogen adkomst på huset, evt. i form af et lån, som køber i givet fald kunne forlanges at skulle indfri. - Man vil her erindre seneste generalforsamling, hvor nogle medlemmer kritiserede bestyrelsens generelle krav om, at sælgere (for egen regning) skal indhente en sådan tingbogsattest før enhver overdragelse. - 3. marts 2015

 

OBS! Nye regler for vurdering/overdragelse af kolonihaver

Kolonihaveforbundet har med virkning fra 1/1 2015 indført nye regler for vurdering/overdragelse af haver. Fremtidig skal en have lovliggøres af haveejeren før vurdering, enten i form af en dispensation eller ved nedrivning af eventuelt ulovlige bygninger, dvs. primært hvis 50 m2 kvoten er overskredet eller bygninger står mindre end 2,5 m fra skel. - Se mere herom under menupunktet VURDERING AF HAVER her på hjemmesiden. - 3. marts 2015

Spildevandsudledning/samletanke, breve fra Aalborg Kommune

Aalborg Kommunes stadsgartner anbefaler ved brev af 5/3 2014 alle kolonihaveejere at afvente de nye retningslinier om spildevandsudledning og ikke tage skridt til etablering af nye samletanke. Samtidig gøres opmærksom på, at man, såfremt man mod denne anbefaling vælger at etablere en samletank, skal acceptere, at man senere kan blive pålagt en anden løsning.

I nyhedsbrev af juni 2014 understreges, at en eventuel kommende kloakering ikke automatisk medfører tilladelse til helårsbeboelse.

I nyhedsbrev af februar 2015 meddeles, at individuelle samletanke af praktiske årsager ikke betragtes som en kommende velegnet løsning i bred forstand.

Nyhedsbrevene kan i deres fulde udstrækning findes via menupunktet AALBORG KOMMUNE her på hjemmesiden. - 26. februar 2015

 

Generalforsamling 2015

Onsdag den 18/2 2015 afholdtes ordinær generalforsamling. Læs referat og årsberetning her på hjemmesiden under menupunkt GENERALFORSAMLING. - 26. februar 2015

 

Fællesforsikringen

118 af vore 160 haver er nu tilsluttet fællesforsikringen.

Du kan til enhver tid tilmelde dig ved henvendelse til kasserer Jørgen Pedersen, tlf. 98169436/22839436. Dermed undgår du også hvert år at skulle fremvise forsikringskvittering for bestyrelsen. Se i øvrigt vilkårene under ”Forsikring” her på hjemmesiden.

Præmien, som for 2015 er kr. 888,00, opkræves via nets pr. 1/2. - 25. februar 2015

 

Indbrud

Der er på det seneste meldt om flere indbrud i vores haveforening, - heraf endog ét, hvor haveejeren overraskede 3 overnattende østeuropæere ...!

Bestyrelsen skal derfor opfordre alle til jævnligt at tilse deres huse. Vi modtager gerne information, hvis flere tilfælde måtte forekomme. - 12 december 2014

 

Vedligeholdelsespligt hele året. Overnatning efter 1. oktober

På given foranledning skal indskærpes, at vedligeholdelsespligten er gældende hele året og ikke kun i den periode, hvor der gennemføres havesyn. Der ser flere steder meget grønt ud i hække og på stier.

Ligeledes skal indskærpes, at ophold i haverne efter 1. oktober ikke er tilladt i tidsrummet kl. 21-06, jfr. Aalborg Kommunes almindelige Bestemmelser for Kolonihaver. - 15. oktober 2014

 

GPS-koordinater i tilfælde af uheld.

Skulle uheldet være ude, og du har brug for at ringe efter hjælp, kan det være et problem, at haveforeningen ikke har en postadresse.

I stedet kan følgende GPS-koordinater for HOVEDINDGANGEN v/Annebergvej oplyses:

57º3’5” N 9º53’22” Ø.

Alternativt kan man på sin smartphone/tablet installere Danmarks officielle 112 app. Du kan læse mere herom på www.112app.dk, - denne app sender din mobiltelefons GPS-koordinater afsted, hvis du bruger app'en til at kontakte alarmcentralen. - 15. august 2014

 

Fjernelse af hvepseboer.

Kjeld Svendsen, have 52, meddeler, at han gerne er haveforeningens medlemmer behjælpelig med fjernelse af hvepseboer. Kontakt på telefon 50528867. - 24. juni 2014

 

Molok, udsættelse.

Til generalforsamlingen den 19/2 2014 forelå bestyrelsens indstilling om etablering af en molok.

Placeringen skulle ske på et fra have 121F - mod en kontant godtgørelse - afgivet areal på 16 m2. I aftalen med pågældende haveejer var desuden indeholdt reservation af et areal på 8 m2 til senere anvendelse, såfremt der fra kommunen skulle komme ultimativt krav om opstilling af et kildesorte-ringsanlæg.

Generalforsamlingen godkendte projektet med ændringsforslag om, at der - udover molokken - straks skulle ske opstilling af et kildesorteringsanlæg med 3 kuber på de omtalte 8 m2.

Forelagt dette har haveejeren den 2/3 2014 valgt at annullere den indgåede aftale.

Bestyrelsen har derfor måttet udsætte etableringen af den planlagte molok, indtil anden mulighed foreligger.

I stedet vil den eksisterende dagrenovationsordning fortsætte uændret i perioden 1/4-30/9 2014. - 3. marts 2014

 

Kørsel på foreningens veje.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at højst tilladte hastighed på vejene er 15 km/t. Desværre er det observeret, at hastigheden på vejene i foreningen ofte er for høj, og der opfordres derfor til at sænke farten. - 23. august 2013

 

Brev fra Kolonihaveforbundets Nordjyske Kreds:

"Det henstilles kraftigt til bestyrelserne, at man gør sine havelejere opmærksom på, at der ikke må annonceres om sanitære forhold, når en have skal sælges." - 13. juni 2013

 

Ingen dispensation fra havesyn

Af praktiske årsager kan der - jfr. tidligere bestyrelsesbeslutning - ikke dispenseres fra de givne frister for havevedligeholdelse mm. Nødlidende medlemmer må derfor - i tilfælde af ferie, sygdom o.a. - henvises til at lade arbejdet udføre ved fremmed hjælp. - 3. maj 2012

 

Vigtigt om brug af skraldespande ved Annebergvej

Det er desværre observeret, at containerne ved Annebergvej til tider er overfyldte og står ulåste hen.

Derfor bedes alle rette sig efter følgende:

• Containerne er kun til køkkenaffald genereret i Bartholine Jørgensens Minde

• Affald skal samles i tillukkede poser

• Containerne må IKKE efterlades ulåste eller åbne

• Der må IKKE stille affald ved siden af containerne

• Der må IKKE smides andet affald end køkkenaffald i containerne - 9. august 2011

 

 

 

 

Haveselskabet Bartholine Jørgensens Minde • © 2015 • Skriv til Webmaster: webmaster@bartholine.dk