Opslagstavle

Bartholine Jørgensens Minde

 

Opslagstavle

Bestyrelsesmødet den 10/2 2016.

Læs referatet af bestyrelsesmødet her. - 11. februar 2016.

 

Generalforsamlingen den 10/2 2016.

Læs referat af generalforsamlingen samt årsberetningen under menupunktet Generalforsamling. - 11. februar 2016.

 

Bestyrelsesmødet den 8/2 2016.

Læs referatet af bestyrelsesmødet her. - 11. februar 2016.

 

Udlån/fremleje/folkeregisteradresse.

Kolonihaveforbundet har pr. 1/1 2016 indført nye standardlejevilkår, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

*Medlemskabet og lejeretten er personlig, og derfor kan haven under ingen omstændigheder lejes ud.

*Udlån af haven kræver bestyrelsens godkendelse, medmindre der er tale om meget kortvarigt udlån.

Desuden meddeler Aalborg kommune os dd. følgende:

*Der må under ingen omstændigheder være personer i haveforeningen med folkeregisteradresse i Bartholine Jørgensens Minde, hverken havelejere eller lånere.

*Derimod er der naturligvis ingen begrænsninger mht. til flytning af postadresse i sommerhalvåret for hverken havelejere eller eventuelle lånere. - 3. februar 2016.

 

Vurderingsregler, ændringer fra Kolonihaveforbundet.

Pr. 1. januar 2016 ændres vurderingsreglerne således:

*Vurderingsrapporten gælder i 12 måneder, uanset hvornår den er udarbejdet (før gjaldt den kun kalenderåret ud). Men kun for vurderinger foretaget efter den 1. januar 2016.

*Løsøret må maks. udgøre 20% af totalvurderingen, og maks. kr. 65.000. (før 25%, uden beløbsgrænse). - 18. december 2015.

 

Parkering på Ingridsvej.

Nogle af foreningens medlemmer, med supplerende indgang til deres haver fra Annebergstien, benytter lejlighedsvis Ingridsvej til lovlig parkering af deres biler. - Dette er tilsyneladende faldet en derværende beboer for brystet, idet han, med verbale overfald med trusler om hærværk på de pågældendes biler, har søgt at tvinge dem væk fra at parkere foran hans adresse. - Foreningen har i dag anmeldt den pågældende til politiet for ulovlige trusler og chikaneri, og ordensmagten har efterfølgende rettet telefonisk henvendelse til ham, med henstilling om fremtidig at udvise lovlig og tilbørlig adfærd. - Bestyrelsen følger opmærksomt udviklingen og vil foretage fornyet politianmeldelse, såfremt chikanerierne skulle fortsætte. - Dette meddeles skriftligt den pågældende. - 5. august 2015.

 

Definition af "tilbygning" contra "ombygning"

Med opfattelsen af, at en tilbygning til et eksisterende kolonihavehus er at sidestille med en ny- eller ombygning, har bestyrelsen, med henvisning til "Aalborg kommunes almindelige bestemmelser", ikke ment at kunne imødekomme ansøgninger om tilbygning til kolonihavehuse, der ligger nærmere skel end 2,5 meter. Dette er af et medlem blevet påklaget til Aalborg kommune, som, foranlediget heraf, den 13. april 2015 skriftligt har meddelt følgende til alle dens haveforeninger:

"Vi betragter en ny- eller ombygning som en ændring af den eksisterende konstruktion på bygningen, hvilket vil sige en ændring af af husets m2, højde eller afstand til skel. Eksisterende bebyggelse, der ikke opfylder kravet til skel, kan ikke ombygges. Udskiftning af en tagplade, vindue, dør eller sidepaneler på huset betragter vi som en renovering/vedligeholdelse af huset."

Bestyrelsen vil derfor fortsætte sin hidtil anvendte praksis. - 24. april 2015

 

Dispensation fra lovliggørelse før vurdering/salg

Med relation til nedenstående, den 3. marts 2015, har Kolonihaveforbundet, Nordjysk Kreds, den 10. april 2015 tilskrevet haveforeningerne således:

"Park & Natur (Aalborg Kommune, red.) er i gang med at udarbejde retningslinier for dispensation for bebyggelse, der ikke opfylder "Almindelige bestemmelser for kolonihaver" ved salg.

Dette vil tage nogen tid, og der er derfor aftalt følgende ved salg af bebyggelse, der i dag ikke opfylder kravene i bestemmelserne:

Haveforeningens bestyrelse skal sikre, at køber er bekendt med, at der ved senere salg kan være sket ændringer i "Amindelige bestemmelser for kolonihaver", der kræver dispensation eller lovliggørelse før salg." - 13. april 2015

 

Tingbogsattester

"Kolonihaveforbundet skal kraftigt opfordre til, at det undersøges, om der er registreret noget i tingbogen", jfr. side 30 i seneste nummer (1/2015) af Havebladet.

Nærmere forklaret ved, at sælger forinden overdragelsen af et kolonihavehus bør dokumentere, ved en tingngbogsattest, at der ikke er tinglyst nogen adkomst på huset, evt. i form af et lån, som køber i givet fald kunne forlanges at skulle indfri. - Man vil her erindre seneste generalforsamling, hvor nogle medlemmer kritiserede bestyrelsens generelle krav om, at sælgere (for egen regning) skal indhente en sådan tingbogsattest før enhver overdragelse. - 3. marts 2015

 

OBS! Nye regler for vurdering/overdragelse af kolonihaver

Kolonihaveforbundet har med virkning fra 1/1 2015 indført nye regler for vurdering/overdragelse af haver. Fremtidig skal en have lovliggøres af haveejeren før vurdering, enten i form af en dispensation eller ved nedrivning af eventuelt ulovlige bygninger, dvs. primært hvis 50 m2 kvoten er overskredet eller bygninger står mindre end 2,5 m fra skel. - Se mere herom under menupunktet VURDERING AF HAVER her på hjemmesiden. - 3. marts 2015

Spildevandsudledning/samletanke, breve fra Aalborg Kommune

Aalborg Kommunes stadsgartner anbefaler ved brev af 5/3 2014 alle kolonihaveejere at afvente de nye retningslinier om spildevandsudledning og ikke tage skridt til etablering af nye samletanke. Samtidig gøres opmærksom på, at man, såfremt man mod denne anbefaling vælger at etablere en samletank, skal acceptere, at man senere kan blive pålagt en anden løsning.

I nyhedsbrev af juni 2014 understreges, at en eventuel kommende kloakering ikke automatisk medfører tilladelse til helårsbeboelse.

I nyhedsbrev af februar 2015 meddeles, at individuelle samletanke af praktiske årsager ikke betragtes som en kommende velegnet løsning i bred forstand.

Nyhedsbrevene kan i deres fulde udstrækning findes via menupunktet AALBORG KOMMUNE her på hjemmesiden. - 26. februar 2015

 

Fællesforsikringen

125 af vore 160 haver er nu tilsluttet fællesforsikringen.

Du kan til enhver tid tilmelde dig ved henvendelse til kasserer Jørgen Pedersen, tlf. 98169436/22839436. Dermed undgår du også hvert år at skulle fremvise forsikringskvittering for bestyrelsen. Se i øvrigt vilkårene under ”Forsikring” her på hjemmesiden.

Præmien, som for 2016 er kr. 937,00, opkræves via nets pr. 1/2. - 25. februar 2015

 

Vedligeholdelsespligt hele året. Overnatning efter 1. oktober

På given foranledning skal indskærpes, at vedligeholdelsespligten er gældende hele året og ikke kun i den periode, hvor der gennemføres havesyn. Der ser flere steder meget grønt ud i hække og på stier.

Ligeledes skal indskærpes, at ophold i haverne efter 1. oktober ikke er tilladt i tidsrummet kl. 21-06, jfr. Aalborg Kommunes almindelige Bestemmelser for Kolonihaver. - 15. oktober 2014

 

GPS-koordinater i tilfælde af uheld.

Skulle uheldet være ude, og du har brug for at ringe efter hjælp, kan det være et problem, at haveforeningen ikke har en postadresse.

I stedet kan følgende GPS-koordinater for HOVEDINDGANGEN v/Annebergvej oplyses:

57º3’5” N 9º53’22” Ø.

Alternativt kan man på sin smartphone/tablet installere Danmarks officielle 112 app. Du kan læse mere herom på www.112app.dk, - denne app sender din mobiltelefons GPS-koordinater afsted, hvis du bruger app'en til at kontakte alarmcentralen. - 15. august 2014

 

Fjernelse af hvepseboer.

Kjeld Svendsen, have 52, meddeler, at han gerne er haveforeningens medlemmer behjælpelig med fjernelse af hvepseboer. Kontakt på telefon 50528867. - 24. juni 2014

 

Kørsel på foreningens veje.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at højst tilladte hastighed på vejene er 15 km/t. Desværre er det observeret, at hastigheden på vejene i foreningen ofte er for høj, og der opfordres derfor til at sænke farten. - 23. august 2013

 

Brev fra Kolonihaveforbundets Nordjyske Kreds:

"Det henstilles kraftigt til bestyrelserne, at man gør sine havelejere opmærksom på, at der ikke må annonceres om sanitære forhold, når en have skal sælges." - 13. juni 2013

 

Ingen dispensation fra havesyn

Af praktiske årsager kan der - jfr. tidligere bestyrelsesbeslutning - ikke dispenseres fra de givne frister for havevedligeholdelse mm. Nødlidende medlemmer må derfor - i tilfælde af ferie, sygdom o.a. - henvises til at lade arbejdet udføre ved fremmed hjælp. - 3. maj 2013

 

Vigtigt om brug af skraldespande ved Annebergvej

Det er desværre observeret, at containerne ved Annebergvej til tider er overfyldte og står ulåste hen.

Derfor bedes alle rette sig efter følgende:

• Containerne er kun til køkkenaffald genereret i Bartholine Jørgensens Minde

• Affald skal samles i tillukkede poser

• Containerne må IKKE efterlades ulåste eller åbne

• Der må IKKE stilles affald ved siden af containerne

• Der må IKKE smides andet affald end køkkenaffald i containerne. - 9. august 2011

Haveselskabet Bartholine Jørgensens Minde • © 2015 • Skriv til Webmaster: webmaster@bartholine.dk